343593
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
127
238
611
342128
1465
7808
343593
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:15

 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

 •  ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ:
 1. ວາງແຜນພັດທະນາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງທັງໃນແລະ ນອກໂຮງຮຽນລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ,    ນະຄອນຫຼວງພ້ອມກັນນັ້ນກໍວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາໃນຂອບເຂດແຂວງຕົນເອງ.

 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງນະຄອນຫຼວງ.

 3. ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ   ແລະ   ກິລາພາຍໃນແຂວງ,    ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 4. ເຜີຍແຜ່ແຜນການ, ແຜນງານໂຄງການາພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາພ້ອມທັງນຳພາ

 5. ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ,   ການສຶກສາການສຶກສາວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນຊັ້ນກາງແລະ  ກິລາພາຍໃນແຂວງຕາມມາດຕະຖານຂອງການສຶກສາ  ແລະ   ກິລາໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນຕົວແບບໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.

 6. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະ  ກິລາພາຍໃນແຂວງນະຄອນຫຼວງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

 7. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ,   ການເງິນຊັບສິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

 8. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ,ຂ່າວສານການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຊາບຕາມກຳນົດເວລາ.

 9. ຊີ້ນຳຫ້ອງການສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາເມືອງ  ແລະ    ຫ້ອງການສຶກສາສົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

 10. ກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາແຕ່ລະໄລຍະ.

 11. ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.

 •  ກິດຈະກຳຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ:
 1. ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງໂດຍສັງລວມແຜນການຂະຫຍາຍການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ,    ແຜນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາເພື່ອເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ  ນຳສະເໜີປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາສາທິການ ແລະ ກິລາຕາມລຳດັບ.
 2. ອອກຂໍ້ກຳນົດ    ແລະ    ລະບຽບການຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນການທີ່ກະຊວງສຶກສາແລະ ກິລາວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
 4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ  ແລະ  ກິລາທີ່ຕົນວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ (ໄລຍະ1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ).
 5. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງພາກຮຽນແລະ ປີຮຽນຂອງໂຮງຮຽນທຸກສາຍ ແລະ ທຸກປະເພດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 6. ອອກຂໍ້ສອບ    ແລະ    ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 7. ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສິລະປະ      ແລະ      ກິລາກາຍະກຳຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ.
 8. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະຖົມ       ແລະ     ມັດທະຍົມພາຍໃນແຂວງ.
 9. ແນະນຳການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ທັງສາຍສາມັນ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
 10. ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ      ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຫຼັກສູດລວມຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 11. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດັດປັບຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະດູການຜະລິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
 12. ຈັດຕັ້ງ   ແລະ   ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມຄູປະເພດຕ່າງໆ   ຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກຳນົດ.
 13. ປະຕິບັດແຜນການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ  ແລະ  ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ   ແລະ   ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
 14. ພິຈາລະນາການສ້າງຕັ້ງ  ແລະ ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ  ແລະ ສູນການສຶກສາປະເພດຕ່າງໆທັງໃນລະບົບ, ນອກລະບົບ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 15. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ພິຈາລະນາການຈັດຫາບັນຈຸສັບຊ້ອນຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ,ການເລື່ືອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ,     ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດ,   ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ   ແລະ   ກິລາ ຈັດຕັ້ງສອບເສັງເລື່ືອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 16. ດຳເນີນການກວດກາກວດການ   ແລະ  ນິເທດການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
 17. ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳວິໄຈສະຖິຕິ  ແລະ  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຕາມແບບຟອມທີ່ຕົນກຳນົດ ແລະ ຕາມແບບຟອມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຕ້ອງການ.
 18. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ການສຶກສາຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 19. ຈັດຕັ້ງການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ     ການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍອັນດຽວລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ     ແລະ    ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.
 20. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງ, ສ້າງ, ສະໜອງ, ແຈກຢາຍ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອາຄານຮຽນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ອື່ນໆພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 21. ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາປະເມີນ  ແລະ  ຕີລາຄາແຜນດຳເນີນງານຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
 22. ນຳພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆເພື່ອປະຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 23. ຈັດຕັ້ງການນິເທດການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ,   ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການທົດສອບປະເມີນຜົນ ແລະ ສອບເສັງ.
 24. ຈັດຕັ້ງປຸກລະດົມປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາ   ແລະ   ສົ່ງລູກຫຼານເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
 25. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ    ແລະ     ຈ່າຍເງິນຕ່າງໆຕາມຮ່ວງງົບປະມານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມຕາມຄວາມເປັນຈິງ.
 26. ຈັດຕັ້ງການປະມູນ, ການຈັດຊື້ ແລະ ການຊຳລະສະສາງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 27. ຮຽກໂຮມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນຂັ້ນຂອງຕົນ.