343583
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
117
238
601
342128
1455
7808
343583
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:13

 

ຂະແໜງບໍລິຫານ

 • ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ
 1. ສັງລວມ ແລະ ສະເໜີແຜນພັດທະນາທຸກວຽກງານອງພະແນກ​.
 2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຫ້ອງການາຂອງພະແນກ.
 3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາແລະກິລາ.
 4. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງແລະພະແນກ.
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານເພື່ອສ່ອງແສງສະພາບການຕ່າງໆ.
 2. ສັງລວສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວແຂວງແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ, ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
 3. ສັງລວມ ແລະ ກວດກາບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າຫາຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 4. ແຈກຢາຍເອກະສານໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 5. ກຳກັບວຽກງານພິທີການວຽກງານສາລະບັນປະຊາສຳພັນ ແລະ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຂອງພະແນກ.
 6. ພິມສຳເນົາຮັບ-ສົ່ງເກັບມ້ຽນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເອກະສານາງລັດຖະການ.
 7. ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄຟຟ້ານ້ຳປະປາ ແລະ ໂທລະສັບ.
 8. ເຜີຍແຜ່ຜົນງານ ແລະ ກິດຈຳກຳຕ່າງໆຂອງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
 9. ຈັດຕັ້ງການເວນຍາການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະ​​​ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງພະແນກ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ໜ່ວຍງານການເງິນ

 • ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານການເງິນ
 1. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານງົບປະມານ-ການເງິນການບັນຊີ ແລະ ການຄັງຂອງພະແນກ.
 2. ຮັບຜິດຊອບທຶນຊ່ວຍນເຫຼືອທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ກອງສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດຂອງແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
 3. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ.
 4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ພະແນກຕາມຂັ້ນຕອນ.
 2. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງລັດທຸກຮ່ວງ.
 3. ຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງພະແນກທີ່ບໍ່ແມ່ນງົບປະມານຂອງລັດ.
 4. ຄຸ້ມຄອງຄັງເງິນ ແລະ ການເບິກຈ່າຍທຸກຮ່ວງເງິນ.
 5. ສະຫຼຸບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຮ່ວງຕ່າງໆຂອງພະແນກ.
 6. ກວດກາກ່ອນການຈ່າຍ ແລະ ຫຼັງການຈ່າຍງົບປະມານຮ່ວງຕ່າງໆ.
 7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ

 • ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
 1. ຮັບຜິດຊອບການາກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 2. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຍານພາຫະນະວັດຖຸ-ອຸປະກອນອາຄານທີ່ດິນແລະສາງ.
 3. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ.
 4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະມູນການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງອາຄາຮຽນຫ້ອງການແລະສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະ ກິລາຕ່າງໆ.
 2. ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຕາມແຜນຜັງມາດຕະຖານແລະຕາມສັນຍາການກໍ່ສ້າງ.
 3. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກວດກາ ແລະ ລາຍງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ.
 4. ຈັດຊື້, ປະມູນການຈັດຊື້ ແລະ ຊຳລະສະສາງການຈັດຊື້ຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 5. ກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆລວມທັງສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະຫັງຫາລິມະຊັບຂອງພະແນກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສັບສົມບັດສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 6. ຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ແຈກຢາຍວັດຖຸອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາຕ່າງໆ.