343601
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
135
238
619
342128
1473
7808
343601
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:17

 

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

 • ໜ້າທີຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
 1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງ.
 2. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການແຜນຝຶກອົບຮົມ,ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະກິລາພາຍໃນທົ່ວແຂວງ.
 3. ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ   ແລະ   ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 6. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີ້ນຳການາປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.
 7. ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງເລື່ືອຊັ້ນ-ຂັ້ນລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 8. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກອງທຶນ ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ.
 9. ຄົ້ນຄວ້າແລະສະເໜີການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນຍົກຍ້າຍແຕ່ງຕັ້ງ  ແລະ   ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 10. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານອົງການາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພະແນກ.
 11. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານອົງການາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພະແນກ.
 12. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳນວນເອກະສານລັດຖະກອນສຶກສາ  ແລະ  ກິລາພາຍໃນແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
 13. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມະຕິຂໍ້ກຳນົດລະບຽບຫຼັກການ  ແລະ  ນິຕິກຳຕ່າງໆ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ນະຄອນຫຼວງ.
 14. ຄົ້ນຄວ້າ   ແລະ   ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ  ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງເທດສະບານເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ.
 15. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດທຸກວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນສຶກສາແລະກິລາ ແລະ ສັງລວມແຜນ.
 2. ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆແລ້ວສ້າງເປັນແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ຄັດເລືອກ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນລັດຖະກອນຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 4. ຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳ ແລະ ເກັບກຳການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າແລະນຳສະເໜີການເລື່ອນລັດຖະກອນຝຶກງານຂຶນເປັນລັດຖະກອນສົມບູນແລະ ການເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບການ.
 6. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເລື່ຶອນຊັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ.
 7. ນຳສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານດຳລົງຕຳແໜ໋ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
 8. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ໂອນພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ຫຼື   ໄປຂະແໜງອື່ນລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
 9. ກວດກາບັນຊີພະນັກງານ, ບັນຊີຈຳນວນພົນຫຼຸດ-ເພີ່ມ ໃນແຕ່ລະງວດຂອງສົກປີງົບປະມານເພື່ອຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິພະນັກງານໃນແຕ່ລະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.
 10. ເກັບກຳ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານສະຖິຕິພະນັກງານ, ພັກ, ອົງການມະຫາຊົນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ.
 11. ເກັບກຳ,   ສະຫຼຸບ   ແລະ   ຄຸ້ມຄອງສຳນວນຊີວະປະຫວັດລັດຖະກອນ   ແລະ    ກິລາໃນທົ່ວແຂວງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະກອບສຳນວນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ.
 12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນເພື່ອໄປອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ຮຽນຕໍ່ທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 13. ຮ່າງໜັງສືແຈ້ງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 14. ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນພະນັກງານ   ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນສຶກສາ     ແລະ     ກິລາພາຍໃນແຂວງນະຄອນຫຼວງ.
 15. ສ້າງລະບຽບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເພາະຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ນະຄອນຫຼວງ.
 16. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ບຳເບັດ, ບຳນານ, ລາພັກ, ສ້າງຄອບຄົວ, ເສຍຊີວິດແລະ ອື່ນໆໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນພະແນກ.
 17. ເຮັດໜັງສືສະເໜີຂໍໃບຍ້ອງຍໍ, ຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງພິທີມອບຢ່າງເປັນທາງການ.
 18. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດເລືອກພະນັກງານຄູດີເດັ່ນ.
 19. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ  ແລະ  ລັດຖະກອນສຶກສາພາຍໃນແຂວງທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
 20. ສັບຊ້ອນ ແລະ ນຳສົ່ງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານໃຫ້ແກ່ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆເພື່ອສັບຊ້ອນວຽກງານ.
 21. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມະຕິຂໍ້ກຳນົດ,   ລະບຽບການ  ແລະ  ນິຕິກຳຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
 22. ຄົ້ນຄວ້າແລະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພະແນກສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິລາແຂວງ.
 23. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ກວດກາແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 24. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.