343615
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
149
238
633
342128
1487
7808
343615
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:30

 

ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ

 • ໜ້າທີຂອງຂະແໜງມັດທະຍົມ
 1. ປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ  ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 2. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ  ແລະ  ມັດທະຍົມສົມບູນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 3. ຊີ້ນຳ ແລະ  ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ຊີ້ນຳ   ແລະ   ຕິດຕາມການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັດສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ  ແລະ   ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
 5. ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 6. ຄົ້ນຄວ້າການອອກໃບປະກາສະນິຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
 8. ລາຍງານສະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ   ແລະກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/ນະຄອນຫຼວງ.
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ.
 2. ວິໄຈຂໍ້ມູນ,   ວາງແຜນ,   ພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິແຜນການ.
 3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນແລະ ຈົບຊັ້ນຂອງມັດທະຍົມ.
 4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ສອບເສັງນັກຮຽນ, ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບ.
 5. ຄຸ້ມຄອງສູນສຶກສານິເທດ ແລະ ຕິດຕາມນິເທດການນຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ.
 6. ຊີ້ນຳ ແລະ ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ.
 7. ຄຸ້ມຄອງການປົກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ.
 8. ຊີ້ນຳ, ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ.
 9. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນຊົນເຜົ່າແຂວງ.
 10. ບັນທຶກ ແລະ ກະກຽມການອອກໃບປະກາສະນີສະບັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
 11. ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຂັ້ນພະແນກເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່.
 12. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຕາມແຜນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ.
 13. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການຊັ້ນມັດທະຍົມ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ່ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 14. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງຫໍສະມຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.
 15. ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ືອນໄຫວຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ມັດທະຍົມສົງ.
 16. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.