343597
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
131
238
615
342128
1469
7808
343597
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 06:16

 

ຂະແໜງສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ-ປະຖົມສຶກສາ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ-ປະຖົມສຶກສາ
 1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນການາຂຶ້ນແຜນປັບ ປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 2. ຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະປະຖົມສຶກສາພາກລັດເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ.
 3. ຊີ້ນຳ ແລະຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບອະນຸບານລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
 4. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ,    ທ່າແຮງ  ແລະ  ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສານອກໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
 6. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ  ແລະ   ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ
 1. ເກັບກຳສະຖິຕິຄູ, ນັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບສະຖິຕິແຜນການ.
 2. ວິໄຈຂໍ້ມູນວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຮ່ວມກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ.
 3. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ກາສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບປະຖົມສຶກສາ.
 4. ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ, ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ສ້າງຫ້ອງພອນສະຫວັນ.
 5. ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳສູນສຶກສານິເທດ, ຕິດຕາມນິເທດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ.
 6. ສັງລວມ ແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ.
 7. ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ.
 8. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ.
 9. ບັນທຶກ ແລະ ກຽມອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດປະຖົມສຶກສາ.
 10. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການບຳລຸງຍົກລະດັບຄູ່ຮ່ວມກັບຂະແໜງພັດທະນາຄູຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມເຄື່ອນທີ່.
 11. ຊີ້ນຳ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງສະໝຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສັງຄົມ.
 12. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 13. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະປະຖົມສຶກສາ.
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.