343640
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາ​ທິດ​ນີ້
ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ
ເດືອນ​ນີ້
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທັງຫມົດ
174
238
658
342128
1512
7808
343640
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-16 07:09

 

ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

 • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ:
 1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບ ລະ ບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 2. ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 3. ຊີ້ນຳ  ແລະ  ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ,   ຊັ້ນກາງ,   ຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 5. . ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກປະກາສະນີຍະບັດ  ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 8. ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບ   ສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ກິດຈະກຳ:
 1. ຊີ້ນຳ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະວາງແຜນເພື່ືອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານອາຊີວະສຶກສາແລະອົບຮົມວິຊາອາຊີບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງນະຄອນຫຼວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານລະດັບຕ່າງໆສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ.
 3. ສັງລວມແລະ ຊີ້ນຳແຜນຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ຊີ້ນຳຈັດແບ່ງ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນທີ່ຈົບສາຍສາມັນເພື່ອເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
 5. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຈົບງາມ.
 6. ບັນທຶກແລະ ກະກຽມອອກປະກາສະນີຍະບັດ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນຕາມພະລະບົດບາດ.
 7. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ແລະຍົກລະດັບຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຕາມແຜນປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ,  ຫຼັກການປະຕິບັດຫຼັກສູດການສອບເສັງ ເລື່ອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
 9. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫຼືຍຸບເລີກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງທັງພາກລັດແລະ ເອກະຊົນຕາມການາແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.